Настройте разрешения на TeamSpeak 3, създайте безопасни администраторски групи, защитени канали. Избягвайте да бъдете хакнати ...

При достъп през SSH от PuTTY терминал, определени типове команди са ограничени само в cPanel. Защо се случва това?

login as: nishanth Authenticating with public key 'imported-openssh-key' Passphrase for key 'imported-openssh-key': [[email protected] ~]$ echo '$PATH' /home/nishanth/ruby/gems/bin:/opt/ruby/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/opt/cpanel/composer/bin:/opt/dell/srvadmin/bin:/home/nishanth/bin [[email protected] ~]$ sudo -s -bash: sudo: command not found [[email protected] ~]$ man --help -bash: man: command not found [[email protected] ~]$ man man -bash: man: command not found [[email protected] ~]$ ps PID TTY TIME CMD 815327 pts/1 00:00:00 bash 819966 pts/1 00:00:00 cat 829035 pts/1 00:00:00 ps [[email protected] ~]$ lsb_release -a -bash: lsb_release: command not found [[email protected] ~]$ hostnamectl -bash: hostnamectl: command not found [[email protected] ~]$ uname -r 2.6.32-673.26.1.lve1.4.27.el6.x86_64 [[email protected] ~]$ cat /proc/version Linux version 2.6.32-673.26.1.lve1.4.27.el6.x86_64 ([email protected]) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-18) (GCC) ) #1 SMP Sun May 7 19:22:54 EDT 2017 [[email protected] ~]$ uname -a Linux bh-in-28.webhostbox.net 2.6.32-673.26.1.lve1.4.27.el6.x86_64 #1 SMP Sun May 7 19:22:54 EDT 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux [[email protected] ~]$ cat /proc/version Linux version 2.6.32-673.26.1.lve1.4.27.el6.x86_64 ([email protected]) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-18) (GCC) ) #1 SMP Sun May 7 19:22:54 EDT 2017 [[email protected] ~]$ cat /proc/redhat-release cat: /proc/redhat-release: No such file or directory [[email protected] ~]$ 

Тъй като Red Hat 4.4.7-18 е изграден от Linux.

bash: some_command: командата не е намерена

защо bash подсказва, че командата не е намерена?

  • Сървърът работи с cloudlinux?

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?

Полезна информация