Комо грешка на грешка 403 - Забранено. WordPress, Opencart, Prestashop

Опитвам се да хоствам два отделни уебсайта от моя VPS. Имам две услуги, работещи на различни портове. Това, което се опитвам да постигна, е да имам nginx обратен прокси за услуга A, ако потребителят въведе даден URL, но обратен прокси за услуга B, ако потребителят въведе различен URL. И двата URL адреса са записи на A към един и същ IP адрес, който сочи към моя VPS. Имам основен конфигурационен файл за Nginx, който според мен трябва да работи; обаче, когато стартирам nginx, получавам следното съобщение за грешка:

nginx: [emerg] bind() to [2606:4700:30::681f:5cfa]:443 failed (99: Cannot assign requiested address)

Намирам това за много странно, защото не само не разпознавам този IP адрес (и той не присъства никъде в моята / etc директория, според бърз grep -R), но този сървър дори няма активиран IPv6. В моя конфигурационен файл nginx няма посочени правила за IPv6.

Защо може да се случва това? И как да спра това да не се случва? В момента не мога да стартирам никакви услуги от тази машина, защото тази грешка кара nginx да се затвори. nginx -t съобщава, че синтаксисът ми е наред и след това излиза със същата грешка като преди.

Тук е моят nginx.conf. Нямам други конфигурационни файлове за nginx.

# For more information on configuration, see: # * Official English Documentation: http://nginx.org/en/docs/ # * Official Russian Documentation: http://nginx.org/ru/docs/ user nginx; worker_processes auto; error_log /var/log/nginx/error.log; pid /run/nginx.pid; # Load dynamic modules. See /usr/share/nginx/README.dynamic. include /usr/share/nginx/modules/*.conf; events { worker_connections 1024; } http { log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '$request' ' '$status $body_bytes_sent '$http_referer' ' ''$http_user_agent' '$http_x_forwarded_for''; access_log /var/log/nginx/access.log main; sendfile on; tcp_nopush on; tcp_nodelay on; keepalive_timeout 65; types_hash_max_size 2048; include /etc/nginx/mime.types; default_type application/octet-stream; # Load modular configuration files from the /etc/nginx/conf.d directory. # See http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#include # for more information. include /etc/nginx/conf.d/*.conf; server { listen blog.ericlondr.es:443 ssl http2 default_server; server_name blog.ericlondr.es; location / { proxy_pass http://localhost:2368; } ssl_certificate '/root/web/key.cert'; ssl_certificate_key '/root/web/key'; ssl_protocols TLSv1.2; ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5; } server { listen api.ericlondr.es:443 ssl http2 default_server; server_name api.ericlondr.es; ssl_certificate '/root/web/key.cert'; ssl_certificate_key '/root/web/key'; ssl_protocols TLSv1.2; ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5; location ~ (/favorites|/zoop) { proxy_pass http://localhost:7878; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection 'upgrade'; proxy_set_header Host $host; proxy_cache_bypass $http_upgrade; } } # Settings for a TLS enabled server. # # server { # listen 443 ssl http2 default_server; # listen [::]:443 ssl http2 default_server; # server_name _; # root /usr/share/nginx/html; # # ssl_certificate '/etc/pki/nginx/server.crt'; # ssl_certificate_key '/etc/pki/nginx/private/server.key'; # ssl_session_cache shared:SSL:1m; # ssl_session_timeout 10m; # ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5; # ssl_prefer_server_ciphers on; # # # Load configuration files for the default server block. # include /etc/nginx/default.d/*.conf; # # location / { # } # # error_page 404 /404.html; # location = /40x.html { # } # # error_page 500 502 503 504 /50x.html; # location = /50x.html { # } # } } 

  • Под „пренасочване към“ всъщност имате предвид „обратен прокси към“?
  • Опитвам: listen 443 ssl http2 default_server;
  • @StephenOstermiller Да, имах предвид това.
  • Може ли порт 443 вече да се използва от друга услуга? Може би съобщението означава, че не може да се свърже с порта, вместо да може да използва IP адресите.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?