Първоначална настройка на блога на WordPress

Конфигурирах уебсайта си да има https с www схема. Реших да пренасоча целия трафик от не-www към www, по време на настройването на LetsEncrypt SSL сертификат и работи абсолютно добре в Chrome (както за настолни компютри, така и за мобилни устройства).

Един от членовете на сайта ми обаче ме информира, че ако въведат URL адреса, който не е в www, във Firefox или Safari, получавам грешка на сървъра Not-Secure. Тествах и установих, че Firefox и Safari отказват да пренасочат сайта от не-www към правилен httpsс www url като Chrome.

Как да поправя този проблем? Ето моята конфигурация на nginx

server { root /var/www/ce/public; add_header X-Frame-Options 'SAMEORIGIN'; add_header X-XSS-Protection '1; mode=block'; add_header X-Content-Type-Options 'nosniff'; add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*'; index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html; server_name www.example.com; client_max_body_size 2M; location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; } location ~ \.php$ { include snippets/fastcgi-php.conf; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock; } location ~ /\.ht { deny all; } listen 443 ssl; # managed by Certbot ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.example.com-0001/fullchain.pem; # managed by Certbot ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.example.com-0001/privkey.pem; # managed by Certbot include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot server { if ($host = example.com) { return 301 https://$host$request_uri; } # managed by Certbot if ($host = www.example.com) { return 301 https://$host$request_uri; } # managed by Certbot server_name www.example.com example.com; listen 80; listen [::]:80; return 404; # managed by Certbot } 

  • 1 Уверете се, че не виждате кеширан отговор в Chrome (изчистете кеша на браузъра си и опитайте Chrome на друго устройство). Имате ли други server {} блокове? Изглежда ви липсва затваряне } за начало server блок? (Може би Nginx автоматично затваря server блок, когато достигне друг server блок?).

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?